نورپردازی داخلی استخر

استخر، چه رو باز باشد و چه سرپوشیده، می تواند برای خلق افه ای

سحر آمیز نوپردازی شود.

مانند حمام، منابع نور مورد استفاده با توجه به منطقه ای در اطراف استخر که مورد استفاده قرار می گیرند

درجه بندی ضد رطوبت دارند، و در عین حال انتخاب لوازم مناسب به نوع ماده ی تصفیه ی آب

استفاده شده در استخر نیز بستگی دارد

در نورپردازی داخلی استخر کاشی کاری به کار رفته درون استخر می تواند اثر قابل توجهی بر افه ی حاصل از نور داشته باشد

توده نور انعکاسی حاصل از رنگ های تیره نرم، مانند آبی تیره، سبز و یا آبی مایل به خاکستری

با چشم انداز فضا در طول روز طبیعی تر ادغام می شود

در نورپردازی استخر اگر کاشی های مورد استفاده کم رنگ باشند، آب به رنگ آبی زنگاری به نظر خواهد رسید

در یک استخر تاریک می توان با چسباندن تکه های فیبراپتیک درالگویی رندوم و در کف استخر به عنوان منابع

نقطه ای نور، افه ای هیجان انگیز خلق کرد

این منابع در طول روز نامرئی اند، اما شب هنگام افه ی حاصل چنان است که گویی مشتی ستاره را به درون

استخر پاشیده باشند در نورپردازی داخلی استخر برای نور عمومی چندین منبع نور کوچکتر به انواع سنتی و

بزرگی که شبیه “چراغ جلوی اتومبیل” هستند ارجحیت دارند

یک استخر سرپوشیده در ادامه اتاق های خانوادگی یا فضاهای استراحت و تمدد اعصاب است، بنابراین، تاثیر بصری آن می تواند حتی زمانی که مورد استفاده نیست، مهم و قابل توجه باشد
دقت کنید که منابع مورد استفاده در استخر درخشش زائد تولید نکنند و نورپردازی داخلی استخر را به عنوان یک نقطه ی تمرکز در یک
انتهای استخر به حساب آورید. اگر بیننده از ضلع طویل تر استخر با آن مواجه می شود و ضلع روبروی آن دیواری باشد که یکپارچه تا
درون آب امتداد یافته، فقط از یک سمت و رو به دیوار نورپردازی کنید.