نورپردازی داینامیک

نورپردازی داخلی داینامیک

نورپردازی داخلی داینامیک ، سیستم نورپردازی داینامیک ،نورپردازی داینامیک هتل

پیشرفت تکنولوژی اساسا نحوه برقراری ارتباط بین انسان ها و تفسیری که هر یک از محیط اطراف خود به دست می آورند را دگرگون کرده است.

این دگرگونی امکان تعامل بین افراد متفاوت  را پدید آورده و نتیجه ین دگرگونی ایجاب می کند که محیط و فضای پیرامون هم پاسخگوی این تعامل اجتماعی باشد.

نورپردازی داخلی دینامیک:

فصلها و شرایط آب و هوایی تغییرات دنبالهداری را در وضعیت روشنایی در طول روز خلق می کند.

با روشنایی پویا می توان ویژگیهای پویا و متحرک را به داخل فضای سرپوشیده آورد.

این سیستم با تغییرات تلفیقی در میزان روشنایی و دمای رنگ نور این امکان را می دهد که از اثرات سودمند روشنایی طبیعی لذت برده وهمچنین آن را با ترجیحات، اولویت ها، نیازها و حالات روحی سازماندهی کرد.

این تطابق پذیری، روشنایی پویا را قادر می سازد که با فضاهای انعطاف پذیر و کار کردن پویای جامعه با دانش جدید وفق پیدا کند.

هرگونه نقص و کمبود روشنایی می تواند باعث ناهماهنگی در انسان شده و ایجاد احساس خستگی در او نماید.

روشنایی دینامیک می تواند در محیط های اداری، صنعتی و آموزشی در طول روز بطور خودکار اجرا شود.

این سناریوها می تواند حس عمومی رفاه افراد را از طریق واکنش نشان دادن به نیازهای آنان و موقعیت های خاص در ساعات مختلف روز بهبود بخشد.

نور سفید گرم (۳۰۰k) روند آرامش بخشی را تسهیل می نماید در حالیکه نور سفید سرد (۵۰۰k)  تهییج کننده است و بدن انسان را به فعایت وامیدارد.

در معماری انعطاف پذیر، یک اتاق می تواند توسط افراد گوناگون بمنظور اهداف متنوع و

در زمان های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

یک اتاق که در زمان صبح برای آموزش استفاده شده،میتواند یک اتاق کار در زمان بعدازظهر و  میزبان یک اتاق مهمانی در غروب دم باشد. بطور واضح، هر کدام از این فعالیت های مختلف ، نورپردازی ویژه ای نیاز دارند.